Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi spoločnosťou Farebné obálky, s.r.o., Niklová 2190, 926 01 Sereď, Slovenská republika, IČO: 46392645 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorým je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov) podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu. 

1.2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z chýb zakúpeného tovaru.

1.3. Predávajúci poskytne kupujúcemu pred uzavretím zmluvy informácie o cene, spôsobe dopravy, úhrady,  lehoty dodania (parametre tovaru si určuje kupujúci sám v objednávkovom formulári) a poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

II. Vrátenie tovaru

2.1. Kupujúci má v prípade dodania tovaru, ktorý je v rozpore so zmluvou (s objednávkou kupujúceho), alebo v prípade dodania poškodeného tovaru právo na jeho vrátenie, alebo výmenu. V prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal objednaný tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve, respektíve má právo odstúpiť od zmluvy a je povinný tovar predajcovi vrátiť, ak nebolo dohodnuté inak.

2.2. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu a v takom prípade má kupujúci povinnosť v lehote 7 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy je potrebné doporučene adresovať na: Farebné obálky, s.r.o., Niklová 2190, 926 01  Sereď, Slovenská republika. Vrátiť tovar doporučene na vlastné náklady v prípade odstúpenia od zmluvy je potrebné na adresu: Farebné obálky, s.r.o., Niklová 2190, 926 01  Sereď, Slovenská republika. Kupujuci nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch vymenovaných v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkovych priestorov predávajuceho a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

2.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 2.2. tohto reklamačného poriadku je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru a to po prijatí tovaru predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný.

III. Reklamácie

3.1 Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ výrobca nestanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je spravidla vyznačená v záručnom liste prikladanému k tovaru. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná (24 mesiacov) alebo doba vyznačená na doklade o kúpe, ak je dlhšia ako 24 mesiacov. 

3.2 V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne a je možné túto chybu odstrániť, kupujúci má právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia chyby môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti Farebné obálky, s.r.o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. To neplatí ak výrobok bol nesprávne skladovaný alebo nesprávne použitý.

3.3 V prípade chyby, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez chyby a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné chyby, tovar však nemôže byť riadne používaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa chyby alebo z dôvodu väčšieho počtu chýb na zakúpenom tovare.

3.4 Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním doporučene na adresu predávajúceho, alebo elektronicky na mail info@farebne-obalky.sk. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.4. Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho, a ak vznikla vada alebo poškodenie:

  1. preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním používateľa
  2. ak chyba vznikla bežným opotrebením
  3. pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
  4. pri živelných katastrofách

3.5. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

  1. že sa  vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru
  2. že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru v spoločnosti Farebné obálky, s.r.o.