Všeobecné obchodné podmienky.

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa internetového obchodu spoločnosti Farebné obálky, s.r.o., IČO: 46392645, so sídlom Niklová 2190, 926 01 Sereď, Slovenská republika (ďalej len Prevádzkovateľ) a Objednávateľa/Príjemcu pri dodávkach produktu/ov objednaných z e-shopu farebne-obalky.sk.

1.2 Všetky vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom/Príjemcom, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.3 Obchodný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom/Príjemcom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu Objednávateľ súhlasí s ďalej uvedenými VOP.

1.4 Internetový obchod farebne-obalky.sk je určený tak pre fyzické osoby - nepodnikateľov, teda súkromné osoby ako aj pre podnikateľské subjekty (právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľ).

 

II. Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom sa rozumie:
  Farebné obálky s.r.o.
  Niklová 2190
  926 01 Sereď
  Slovenská republika
  IČO: 46 392 645
  email: info@farebne-obalky.sk
 2. Objednávateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednávku uskutočnila 
 3. Príjemcom sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorej je zásielka určená.
 4. Produktom sa rozumie tovar špecifikovaný a ponúkaný v eshope, označený názvom a kódom výrobku.
 5. Miestom doručenia sa rozumie miesto, na ktoré sa má zásielka doručiť. 
 6. Zásielkou sa rozumie odoslaný tovar, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky na stránke Prevádzkovateľa
 7. Zasielateľskou spoločnosťou sa rozumie partner Prevádzkovateľa, ktorý realizuje doručenie Zásielok. 
 8. Objednávka je jednostranný právny úkon Objednávateľa, ktorým tento objednáva u Prevádzkovateľa Produkt/y, a ktorá je vystavená v súlade s Obchodným zákonníkom.
 9. Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon Zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť Produktu/ov, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami špecifikovanými v Reklamačnom poriadku Prevádzkovateľa pre tento internetový obchod.

 

III. Spôsob objednávania tovaru

3.1 Základným spôsobom objednávania tovaru poskytovaného Prevádzkovateľom je objednávka uskutočnená na internetovej stránke farebne-obalky.sk a to jednou z foriem: online objednávkou prostredníctvom nákupného košíka, alebo e-mailom.

3.2 Objednávateľ má možnosť výberu tovaru uvedeného na stránke Prevádzkovateľa, pričom má možnosť sa na stránke registrovať, alebo uskutočniť nákup bez registrácie. Objednávateľ má možnosť vkladať do nákupného košika ľubovolný počet Produtu/ov ktorý je dostupný a to v minimálnom množstve 1 kus. Minimálna hodnota objednávky je 20.00€ (súčet súm produktu/ov bez DPH). Po vybraní si Produktu/ov a jeho/ich počtu Objednávateľ tento uloží do nákupného košíka. Pri nákupe tovaru registráciou/bez registrácie je potrebné vyplniť nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko / názov spoločnosti Objednávateľa
 • Meno a priezvisko / názov spoločnosti Príjemcu
 • Email a telefónne číslo Objednávateľa
 • Email a mobilné čislo Príjemcu na zaslanie sledovacieho čísla
 • IČO objednávateľa ak bolo pridelené
 • DIČ/IČ DPH objednávateľa ak bolo pridelené
 • Adresa Objednávateľa
 • Adresa príjemcu
 • Spôsob platby

 

IV. Cena produktov a ich platnosť

4.1 Cena každého Produktu je uvedená samostatne, a to s DPH ako i bez DPH.

4.2 Vystavením Objednávky sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť cenu za objednaný Produkt/y platnú v čase vystavenia Objednávky.

4.3 Cena Produktu nezahŕňa náklady Prevádzkovateľa spojené s balením Produktu/ov, ich označením, zaistením príslušných dokladov, dodacích listov pokiaľ nie je medzi stranami dohodnuté inak.

4.4 Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s cenou za Produkt.

 

V. Dodacie podmienky

5.1 Expedícia tovaru je spravidla do 24 hodín od prijatia platby (okrem štátnych sviatkov a dní pokoja). Doba dodania je 3-5 pracovných dní od vyexpedovania tovaru prostredníctvom kuriéra. 

 

VI. Spôsob dopravy

6.1 Zásielka je odoslaná na miesto doručenia kuriérskou spoločnosťou pri objednávke, ktorej súhrnná suma za Produkt/y je minimálne 20.00€ bez DPH (minimálna hodnota objednávky). Je potrebné uviesť presnú adresu doručenia, na ktorej sa Príjemca zásielky zdržuje, pretože prevzatie zásielky je nutné potvrdiť podpisom. Pokiaľ Objednávateľ pri vystavení objednávky uvedie fiktívnu, alebo neúplnú adresu, prípadne nesprávne telefónne číslo, či iný údaj, pre ktorý nie je možné doručenie zrealizovať, Prevádzkovateľ za túto skutočnosť nezodpovedá a objednávka sa považuje za doručenú a vybavenú. Cena dodania tovaru je 4.99€ bez DPH.

6.2 Ceny dopravy do zahraničia sa riadia platným cenníkom kuriérskej spoločnosti.

 

VII. Platobné podmienky

7.1 Objednávateľ je povinný uhradiť celkovú cenu za tovar, spolu s poštovným a balným ako i ostatným nákladmi a poplatkami. Ostatnými nákladmi a poplatkami môžu byť napríklad náklady a poplatky za doručenie tovaru na palete, alebo colné poplatky v prípade, že ide o doručovanie do krajín mimo EU a pod. V prípade, že takéto náklady, alebo poplatky si bude  Prevádzkovateľ uplatňovať je tento povinný oznámiť ich Objednávateľovi a Objednávateľ musí  dať výslovný súhlas s nimi pred tým ako sa tovar odošle. Objednávateľ si môže zvoliť spôsobom platby z nasledovných možností: 

 • bezhotovostne na účet Prevádzkovateľa, alebo
 • kreditnou/debetnou kartou.

7.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k predanému tovaru až do úplného zaplatenia sumy uvedenej na daňovom doklade a prevzatia tovaru. 

 

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1 Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Príjemcovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Prevádzkovateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Objednávateľa a vrátiť mu už zaplatenú sumu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený Objednávateľom.

8.2 Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkovych priestorov predávajuceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Príjemca má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni. Odskúšať v žiadnom prípade neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť Prevádzkovateľovi.

8.3 Objednávateľ odoslaním objednávky Prevádzkovateľovi potvrdzuje, že Prevádzkovateľ si včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákona č.102/2014 Z.z v znení neskorších predpisov.

8.4 Odstúpenie od zmluvy musí Objednávateľ urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo písomnou formou vo forme vyplneného formulára umiestneného na stránke Prevádzkovateľa stiahnuť tu: formulár s poučením ktorého podobu určí Prevádzkovateľ a jeho vzor umiestni na jeho internetovej stránke. 

8.5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať identifikáciu Objednávateľa, číslo faktúry a dátum predaja, presnú špecifikáciu tovaru, počet vrátených kusov, spôsob, akým má Prevádzkovateľ vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a dôvod odstúpenia od zmluvy. S odstúpením od kúpnej zmluvy je Objednávateľ/Príjemca povinný doručiť na vlastné náklady Prevádzkovateľovi tovar v originálnom obale a vo forme poistenej zásielky na adresu Farebné obálky, s.r.o., Niklová 2190, 926 01 Sereď, Slovenská republika. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je Objednávateľ/Príjemca povinný doručiť na vlastné náklady Prevádzkovateľovi tovar, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty v originálnom obale a vo forme poistenej zásielky na adresu Farebné obálky, s.r.o., Niklová 2190, 926 01 Sereď, Slovenská republika.

8.6 V prípade, že Objednávateľ odstúpi od zmluvy a skutočne doručí Prevádzkovateľovi celý objednaný  tovar uvedený na faktúre, t.j. druh produktu/ov a počet kusov na faktúre sa plne zhoduje s druhom produktu/ov a počtu kusov uvedenom vo Formulári na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle týchto VOP, vráti Prevádzkovateľ Objednávateľovi celú už zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet určeným Objednávateľom a to v lehote do 14 dní od písomného doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Prevádzkovateľovi.

8.7 V prípade, že Objednávateľ odstúpi od zmluvy a skutočne doručí Prevádzkovateľovi iba určitý druh produkt/ov z celkového druhu objednaného tovaru, a/alebo doručí iba časť z celkového množstva objedneného produktu/ov uvedených na faktúre, ktorý sa plne zhoduje s druhom produktu/ov a počtu kusov uvedenom vo Formulári na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle týchto VOP, vráti Prevádzkovateľ Objednávateľovi iba alikvotnú časť zaplatenú sumu (suma za produkt platná v čase predaja) za daný druh Produktu/ov v danom množstve poníženú o poplatok za poštovné a balné a to bezhotovostným prevodom na účet určeným Objednávateľom v lehote do 14 dní od písomného doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Prevádzkovateľovi.

8.8 V prípade, že Objednávateľ odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 8.2. týchto VOP a doručí Prevádzkovateľovi tovar, ktorý je použitý, a/alebo poškodený, a/alebo neúplný, má Prevádzkovateľ právo za takýto tovar plnenie odmietnuť. Objednávateľ nemá právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že tovar si odmietne prevziať od Zasielateľskej spoločnosti. 

8.9 V prípade, že Objednávateľ nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 8.4. a 8.5. týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť Objednávateľovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Objednávateľovi/Príjemcovi.

8.10 Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

IX. Práva zo zodpovednosti za vady a záruky za akosť

9.1 Nároky Objednáteľa a záväzky Prevádzkovateľa v súvislosti s vadami Produktov a zárukou za akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku.

9.2 Prevádzkovateľ zodpovedá za množstvo a kvalitu poskytovaných Produktov, teda za to, že Produkty sú čo do množstva/rozsahu a kvality totožné s Objednávkou.

9.3 Prevádzkovateľ poskytuje na všetky Produkty záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ všeobecnými zákonnými predpismi nie je stanovená iná, dlhšia záručná doba, alebo výrobcom príslušného Produktu kratšia. Záručná doba začína bežať dňom odovzdania a prevzatia Produktov Príjemcovi.

9.4 Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť uplatňuje Objednávateľ u Prevádzkovateľa reklamáciou, ktorú musí učiniť včas, t.j. bez odkladu potom, čo vadu zistí, pokiaľ z týchto VOP  nevyplýva niečo iné.

9.5 Vadami zjavnými pri prevzatí sa rozumie:

a) vada v množstve Produktov, ktorou je rozpor medzi množstvom ks alebo množstvom balíkov uvedeným na Dodacom doklade a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámien položiek, alebo

b) vada kvality Produktov, ktorú Príjemca zistil alebo pri vynaložení zodpovedajúcej starostlivosti mohol zistiť bezprostredne pri prevzatí Produktov.

9.6 Rozpor medzi množstvom Produktov dodaných a objednaných sa nepovažuje za vadu, pokiaľ sa nejedná o rozpor v množstve v zmysle odst. 5) tohto článku. V tomto prípade sa plnenie Prevádzkovateľa považuje za čiastkové.

9.7 Vadami skrytými sú vady iné než vady zjavné, teda vady, ktoré v okamihu prevzatia Produktov nesporne existovali, avšak Príjemca ich nemohol zistiť pri prevzatí ani pri vynaložení všetkého úsilia.

9.8 Príjemca je povinný okamžite pri prevzatí Produktov vykonať prehliadku Produktov vedúcu k odhaleniu jeho zjavných vád. Pokiaľ je Príjemcovi dodané také množstvo Produktov, že je preňho neúmerne náročné vykonať kontrolu celého plnenia, je povinný vykonať štatistickú kontrolu dodaných Produktov. Štatistickou kontrolou sa rozumie previerka 10 % prevzatých Produktov (štatistická vzorka). Vykonaním štatistickej kontroly je vykonaná kontrola celého množstva dodaných Produktov. Ak štatistická vzorka obsahuje viac než 50 % Produktov so zjavnými vadami, je Príjemca oprávnený s dodávkou naložiť tak, akoby bola vadná v celom rozsahu. V opačnom prípade sa neskoršia reklamácia presahujúca 50 % množstva dodaných Produktov neuznáva. Rovnako sa neuznáva reklamácia Produktov v množstve nad 10 % dodaného objemu Produktov, pokiaľ Príjemca pri prevzatí a vykonaní štatistického prevzatia neuviedol vady Produktov v množstve presahujúcom túto hodnotu.

9.9 Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je Objednávateľ povinný doručiť Prevádzkovateľovi reklamáciu najneskôr do 7 (siedmich) dní od odovzdania a prevzatia Produktov, a to písomne (poštou, kuriérom, elektronicky). Reklamácia musí spĺňať všetky náležitosti podľa Reklamačného poriadku tohto internetového obchodu.

9.10 Reklamáciu, ktorú Prevádzkovateľ uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany Prevádzkovateľa je tiež poskytnutie nového plnenia. Prevádzkovateľ neuzná reklamáciu, ktorá nebola Objednávateľom uplatnená včas.

9.11 V zmysle ust. § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že predávajúci takúto žiadosť spotrebiteľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. Slovenská obchodná inšpekcia.

 

X. Ochrana osobných údajov

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

1. Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
2. Príjemcovia osobných údajov (účtovnícka spoločnosť, kuriér, pošta, partnerská spoločnosť)
3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

 

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov – 10 rokov

 

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

3. Doba uchovávania osobných údajov – do odvolania

 

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: analýza návštevnosti, google adwords, google analytics, heureka, sklik/seznam.cz.

Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

 

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa týkajú vzťahov súvisiacich s kúpou tovaru z e-shopu farebne-obalky.sk.

11.2 Písomnou dohodou medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom môže byť niektorá časť týchto VOP z časti alebo úplne vylúčená.

11.3. Všetky právne vzťahy vzniknuté medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom/Príjemcom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito VOP sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 28.6.2017 a Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo VOP kedykoľvek upraviť.